Sejm uchwalił ustawę o zmianie zasad obrotu gruntami rolnymi.

31.03.2016


31 marca 2016 roku przez Sejm została uchwalona ustawa, która spowoduje wstrzymanie sprzedaży ziemi z zasobów Skarbu Państwa na okres 5 lat i wprowadzi zmianę zasad obrotu gruntami rolnymi.

Ustawa wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów z wyjątkiem nieruchomości do 2 hektarów oraz innych przeznaczonych np. na cele nierolne jak pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe.
Ustawa reguluje też prywatny obrót ziemią: nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidulany czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 hektarów, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa. W myśl przyjętej do ustawy poprawki nabywać ziemię rolną będą mogły też kościoły i związki wyznaniowe.
Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miała prawo pierwokupu ziemi. Jednak nie będzie to dotyczyło dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie.

Teraz ustawa trafi do Senatu.
Termin wejścia ustawy w życie ma nastąpić dnia 30 kwietnia 2016 roku.